Obchodní podmínky

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO PORTÁLU

katalog.bocagroup.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti BOCA Group, a.s. IČ: 03705927, se sídlem: Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, sp, zn. B 20340 (dále jen „Společnost“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s využíváním webového portálu katalog.bocagroup.cz (dále jen „Webový portál“).

1.2 Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy o užívání Webového portálu a dále práva a povinnosti jeho Uživatelů.

1.3 Úplné a aktuální znění těchto Obchodních podmínek je přístupné na Webovém portálu.

1.4 Znění Obchodních podmínek může Provozovatel jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

2. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ

2.1 Uživatel - fyzická nebo právnická osoba, která užívá Webový portál.

2.2 Provozovatel – provozovatel Webového portálu je Společnost.

2.3 Smlouva o užívání Webového portálu uzavřená v elektronické podobě mezi Provozovatelem a Uživatelem vyjádřením souhlasu s těmito obchodními podmínkami.

2.4 Webový portál – automatizovaný systém Provozovatele tvořený souborem software a hardware, který slouží k informování Uživatelů o nabídce služeb Provozovatele.

3. PODMÍNKY PROVOZOVATELE PRO UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO PORTÁLU

3.1 Užívání Webového portálu je dostupné všem osobám splňujícím některé z následujících kritérií:

a)         jedná se o svéprávnou fyzickou osobu starší 18 let,

b)         jedná se o zaregistrovanou právnickou osobu zapsanou v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku,

c)         stát (ve smyslu § 21 NOZ a § 6 a 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění).

3.2 Provozovatel je oprávněn provádět kontrolu uživatelů a jejich údajů zadaných při užívání Webového portálu. Provozovatel je především oprávněn kontaktovat uživatele na zadaném telefonním čísle.

3.3 Uživatelé nemají žádný právní nárok na užívání Webového portálu nebo na uzavření smlouvy. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit Uživateli jeho přístup k některým službám.

4. UŽIVATELSKÝ ÚČET

4.1 Na základě registrace Uživatele provedené na Webové portále může Uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Uživatel čerpat výhody určené registrovaným Uživatelům (dále jen „Uživatelský účet“).

4.2 Při registraci na Webovém portále a při objednávání služeb je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

4.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (e-mailem) a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Uživatele.

4.4 Uživatel není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

4.5 Provozovatel je oprávněn zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Uživatel svůj Uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Uživatel poruší své povinnosti vyplývající t těchto obchodních podmínek.

4.6 Uživatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

5. NABÍDKA NA WEBOVÉM PORTÁLE

5.1 Webový portál umožňuje Uživatelům získat od Společnosti nezávaznou nabídku na produkty nabízené Provozovatelem (dále jen „Nabídka“).

5.2 Uživatel, který má zájem o zaslání Nabídky nebo poptává zboží Provozovatele či jiné informace kontaktuje Společnost telefonicky nebo vyplní své údaje v kontaktním formuláři na Webovém portálu.

5.3 Žádostí o zaslání Nabídky vyjadřuje Uživatel souhlas s těmito obchodními podmínkami.

5.4 V případě, že Uživatel vyplní kontaktní formulář, souhlasí s tím, že Společnost je oprávněna zaslat mu Nabídku či ho jiným způsobem kontaktovat. Společnost je především oprávněna kontaktovat uživatele na zadaném telefonním čísle a e-mailové adrese.

5.5 Společnost není zaslanou Nabídkou až do uzavření řádné smlouvy vázána a vyhrazuje si právo jednostranně změnit tuto zaslanou Nabídku.

5.6 Ceny produktů uvedené na Webovém portále jsou pouze orientační a mohou být ze strany Provozovatele změněny. Uživatel nemá nárok na uzavření kupní smlouvy za ceny zobrazené na Webovém portále.

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

6.1 Uživatel v souvislosti s užíváním Webového portálu a obdrženou Nabídkou ani z jiných důvodů nemá nárok vůči Provozovateli na úhradu skutečných škod ani jiné majetkové či nemajetkové újmy.

6.2 Uživatelé nejsou v souvislosti s používáním Webového portálu oprávněni užívat software, skripty nebo obdobné mechanismy a opatření, které by mohly narušit funkce Webového portálu nebo by mohly nepřiměřeně zatěžovat servery a infrastrukturu Provozovatele. Uživatelé dále nejsou oprávněni jakýmkoliv způsobem zasahovat do Webového portálu, měnit či blokovat jeho obsah a jakýmkoliv způsobem narušovat jeho činnost.

6.3 Obsah umístěný na internetových stránkách Provozovatele, popř. v databázích systému podléhá rovněž autorskoprávní ochraně. Jeho rozmnožování včetně rozmnožování za pomocí Robot/Crawler technologií nebo obdobných vyhledávacích mechanismů bez výslovného souhlasu Provozovatele je nepřípustný.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

7.1 Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a rovněž Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

7.2 Osobní údaje fyzických osob jsou zpracovávány výlučně dle Zásad pro zpracování a ochranu osobních údajů (dále jen „Zásady“). Uživatel prohlašuje, že se s těmito Zásadami seznámil souhlasí s jejich zněním a bere na vědomí práva a povinnosti v nich uvedená.

8. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

8.1 V případě vzniku sporu mezi Uživatelem, který má postavení spotřebitele ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a Provozovatelem, vyplývajícího z užívání Webového portálu, je Uživatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Provozovatelem, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Uživatele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Uživatele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

8.2 Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Uživatel poprvé u Provozovatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu

8.3 Uživatelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Provozovatelem prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise zde.

8.4 Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s Provozovatelem se vztahuje výhradně na spory týkající se služeb Webového portálu poskytovaných Provozovatelem, tedy nikoliv na vzájemné spory mezi Kupujícími (spotřebiteli) a Prodejci - podnikateli vyplývající z kupních smluv uzavřených prostřednictvím Webového portálu; i takový spor může být řešen mimosoudně před Českou obchodní inspekcí, pokud je Kupující vůči Prodejci - podnikateli v postavení spotřebitele, avšak bez účasti Provozovatele.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Vztahy ze Smluv uzavřených s Uživateli se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

9.2 V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Smlouvy.

BOCA Group, a.s.